La humanitat ha perdut el contacte amb el passat biològic i emocional. Ha substituït el medi natural per un mecanitzat. HUMAN CORE és el nou programa de  divulgació cinetífica, un experiment televisat on cinc pacients són desconnectats de la seva intel·ligència artificial i aïllats per estudiar la psique humana fora de l’abast tecnològic.


La humanidad ha perdido el contacto con su pasado biológico y emocional. Ha sustituido el medio natural por uno mecanizado. HUMAN CORE es el nuevo programa de divulgación científica, un experimento televisado en el que cinco pacientes son desconectados de su inteligencia artificial y aislados para estudiar la psique humana fuera del alcance tecnológico.


Humankind has lost contact with its biological and emotional past. The natural environment has been replaced for a mechanical one. HUMAN CORE is the last scientific divulgation show, a televised experiment in which five patients are disconected from their artificial intelligence and isolated for the study of the human psiche out of technology’s boundaries.

Comments are closed.