Arxiu de la categoria: Documents de gestió

Acta de la 7a Trobada de l’Observatori Permanent d’Arxius i Televisions Locals

Comentaris tancats a Acta de la 7a Trobada de l’Observatori Permanent d’Arxius i Televisions Locals

Data: 15 de desembre del 2014
Lloc: Sala 2 de tràmits de l’edifici administratiu del Govern d’Andorra
Hora: 10h
Assistents:
– Joan Boadas, Centre de Recerca i Difusió de la Imatge
– Gabriel Barragan, Xarxa de Televisions Local
– Lluís Cermeno, Subdirecció General d’Arxius
– Joan Comasòlivas, Arxiu Històric de Sabadell
– David González Ruiz, Arxiu Històric de Sabadell
– Adela Pujolà, Xarxa de Televisions Locals
– Rudy van der Ploeg, Televisió del Clot-Sant Martí
– Xavi Mujal, Ràdio Televisió d’Andorra
– Montse Serra, Ràdio Televisió d’Andorra
– Pampliega, TV Pirineus
– Marta Pérez, Ràdio Televisió d’Andorra
– Miquel Termens, Coordinador del Màster en Gestió de Continguts Digitals, Facultat de Biblioteconomia, UB
– Pau Saavedra, Centre de Recerca i Difusió de la Imatge
– Susanna Vela, Àrea d’Arxius i Gestió de Documents
Excusen la seva assistència:
– Teresa Cardellach, Arxiu Municipal de Terrassa
– Roser Jordà, Televisió d’Ascó
– Xavier Pedrals, Arxiu Comarcal del Berguedà
– Joan Soler, President de l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya

Desenvolupament de la reunió

Es llegeix l’ordre del dia i es comunica que el punt relatiu a la presentació del projecte del Llibre Blanc dels arxius i la gestió de documents de Catalunya, una iniciativa de l’Associació d’Arxivers de Catalunya, no es farà donat que el seu president, Joan Soler, no ha pogut assistir a la trobada d’avui.

Resultat actualitzat de l’enquesta passada a les televisions i arxius i proposta d’accions
Adela Pujolà explica el resultat actualitzat de l’enquesta facilitada a les televisions. A diferència dels anys 2004 i 2008, aquesta vegada només s’han obtingut 9 respostes i potser el resultat no és massa representatiu. El resultats de l’enquesta són els següents:
– Hi ha molts arxius en DVCAM i CD. La majoria de formats són AVI i MPEG. El format dels fitxers de difusió és molt variat.
– La majoria dels centres no digitalitzen perquè no tenen formats analògics.
– De memòria virtual la majoria té més de 20 TB, la Xarxa en té més de 150 TB.
– Els principals reproductors de vídeo són VHS.
– Més del 50% tenen l’arxiu digitalitzat i un 36% l’arxiu catalogat.
– La freqüència de consulta de l’arxiu és en un 50% diària, en un 25% setmanal i en un 25 % mensual.
– El 60 % dels continguts són accessibles a través de la web.
– Tres de cada nou televisions tenen una persona que s’encarrega exclusivament de l’arxiu.
– Més del 50% aplica un criteri per la tria i eliminació dels materials digitalitzats, el que no es producció pròpia.
– No hi ha massa informació sobre les afectacions en les cintes de vídeo.

Les conclusions de l’enquesta:
– Escassa resposta de les entitats adherides, només un 15 %.
– L’enquesta potser és massa tècnica.
– Formats de vídeo: DVCAM i CD. Tot i que el CD no és un format d’arxiu, és el que té la majoria.
– El disc òptic és el més utilitzat; fer recomanacions per conservar-los.
– El Media Asset Management (MAM) s’utilitza poc, és molt car i la majoria de les televisions no hi poden accedir.
– Pel que fa a les necessitats, la majoria de les televisions demanen fons per al software i els recursos tècnics.
– Les preguntes potser han estat massa ambigües.

Per fer una bona enquesta es necessiten mitjans econòmics i mitjans humans que s’hi dediquin. Totes les TV locals estan a la Xarxa menys 4 o 5, en total unes 60 entitats. Així doncs, el repte de fer una enquesta entre totes les televisions locals és abastable. Una opció seria fer un conveni amb una universitat perquè es plantegés com a objectiu per als estudiants o als doctorands en màsters de documentació i arxius.

Sense tenir dades del tot fiables, el nombre d’hores de vídeo procedents de les televisions locals podria situar-se en 200.000 h de televisió, un arxiu extraordinari. Les administracions haurien de prendre consciència de la magnitud del problema i ocupar-se’n. Si els arxius de les televisions locals segueixen creixent al ritme actual i no es dediquen esforços a la seva preservació, en uns quants anys el repte serà inabastable. Cada territori ha de ser responsable del que genera i ho ha de gestionar. Per tal de quantificar els recursos que es necessiten caldria conèixer les dades de cada arxiu audiovisual.

Caldria més conscienciació per conservar aquests arxius. Un possible camí seria endegar projectes que poguessin rebre subvencions o ajudes a nivell europeu, etc. Per aconseguir això cal tenir més dades. Es necessita una enquesta que contingui una mostra més representativa i més exhaustiva.

S’ha de revisar l’enquesta, el seu format, així com dedicar temps a la formació dels enquestadors.
L’OPATL pot donar resposta a les necessitats d’informació dels arxius pel que fa a les bones pràctiques de conservació: manipulació dels materials, condicions d’emmagatzematge, temperatura i humitat, etc.

Hi ha unes 50 TV i uns 36 arxius. Tenint en compte que en poden haver-hi alguns més dels quals no en tenim constància, estaríem parlant d’un total de 100 centres. Això no ho pot abastar una sola persona.

En resum, l’enquesta ha estat útil però s’ha de revisar i fer-la més entenedora. Fer una enquesta més col·laborativa, més completa (no més extensa) i presencial. Donar més espai a les preguntes obertes. Formar un equip de 5 o 6 persones i realitzar la recollida de les dades in situ.

Cal conèixer bé la normativa. Hi ha una normativa que obliga a la conservació a les TV? No hi ha obligació de dipòsit legal a les TV?. La normativa afecta en diferent forma les televisions públiques i les privades? 28 de les TV són de titularitat pública i estan sotmeses a la llei de patrimoni cultural.

En relació a les TV privades, el representant de Pirineus TV demana la possibilitat de comptar amb incentius econòmics per a la gestió i la conservació. Oferir models de gestió. Oferir la possibilitat de comptar amb un repositori comú amb una còpia per als propietaris de la documentació dipositada.

Creació d’un espai conjunt a Internet (canal Youtube de l’Observatori) que serveixi de difusió de continguts
Pau Saavedra presenta la proposta de Canal Youtube de l’Observatori.

Aquest canal ha de ser un espai virtual que tingui com a objectiu donar a conèixer els documents d’arxiu de les televisions en una plataforma comuna.

Els seus objectius: la difusió d’aquests documents, la divulgació, la formació i l’intercanvi de documentació.
S’ha escollit Youtube perquè té molts usuaris. Altres TV locals ja tenen el seu canal a Youtube. Es podrien pujar documents rellevants de cada TV, fer llistes de reproducció diferents (legalització, tutorials, evolució tecnològica, etc) Es tracta d’un bon mitjà de difusió.

Qui farà el manteniment del canal Youtube? Un gestor de cada centre. La documentació que s’ofereix hauria de ser de producció pròpia pel tema de drets i hi hauria d’haver uns criteris quant als continguts. Cada 3 mesos es faria un recordatori via e-mail per actualitzar el canal de Youtube. S’han de crear gestors per cada TV i un administrador que ho gestioni.

Elaboració d’una declaració conjunta sobre l’estat de la qüestió dels arxius de televisió
Aquesta declaració conjunta hauria de recollir l’estat de la qüestió dels arxius de televisió, tot manifestant què volem.
– Alertar les administracions sobre la qüestió de la conservació i gestió d’aquest patrimoni audiovisual.
– Sensibilitzar el públic en general.
– Posar en valor els professionals que treballen als arxius.
– Promoure, normalitzar, crear estàndards, etc.
– Per què és una documentació valuosa? Què significa la seva pèrdua? De quin volum estem parlant?.
– Es requereixen recursos humans i econòmics.

On hauria d’anar aquesta declaració? a la Direcció General d’Arxius, al Departament de Patrimoni Cultural del Govern d’Andorra, al Consell Audiovisual de Catalunya, a l’Institut Català Empreses Culturals, a la Corporació Catalana de Televisions, etc.

Es proposa fer una roda de premsa a Barcelona donant a conèixer l’OPATL. S’hauria de fer un document escrit i un d’audiovisual per difondre a xarxes socials, web, premsa, etc.

Es farà una proposta de declaració i es passarà a tothom per tal que cadascú faci les seves aportacions. Caldria tenir-ho enllestit durant el primer trimestre del 2015.

Estat de l’elaboració de diferents guies tècniques per a ús freqüent
Miquel Térmens presenta el disseny d’aquestes guies. S’han d’acabar de revisar i demanar els permisos als autors (Creative Commons). Es necessiten els logotips de les diferents institucions de l’Observatori amb la màxima resolució.

Aquests documents es penjaran al blog. Miquel Térmens s’encarregarà de demanar als autors la finalització d’aquestes guies en els terminis acordats (3 o 4 guies tècniques)

En els crèdits es mencionarà l’edició de les guies a nom de l’OPATL i la coordinació de l’edició a càrrec de Miquel Termens.

Caldrà fer una base de dades amb informació completa de centres d’arxius i televisions.

Taller pràctic de selecció i avaluació de documents

Lluís Cermeno, secretari de la de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria de Documentació, fa una breu exposició de l’organització i funcionament de la CNAAD catalana.

No es pot eliminar documentació sense l’avaluació de la CNAAD. Explica com s’ha de presentar aquesta documentació a la Comissió.

La normativa podria ser d’aplicació per a la documentació audiovisual (procedent de les entitats públiques). Una TV privada que gestiona els seus arxius privats, com queda sotmesa?. Hi ha obligació de conservar la documentació d’una TV pública?. Ha de ser conservada i no pot ser eliminada sense autorització de la CNAAD, s’ha de fer proposta d’eliminació a la Comissió, no es pot eliminar sense autorització. S’avalua el que es conserva i el que s’elimina. S’elimina per conservar.

Patrimoni de TV locals: criteris de conservació, producció pròpia, què és material d’arxiu “bruts”, les recomanacions són genèriques i poc especifiques. L’objectiu és conservar la informació i eliminar documentació. Hi ha consciència de conservar a les TV. Hi ha d’haver un representant de les TV que estigui a la CNAAD per poder avaluar. S’evidencia un desconeixement absolut de l’existència de la CNAAD per part de les televisions, tant públiques com privades.

Els assistents demanen que s’articuli un grup de treball de l’Observatori per adaptar les propostes a la CNAAD. Es demana al secretari de la CNAAD que parli amb la presidència de la Comissió per nomenar un vocal i poder constituir un grup que hauria d’estar format per almenys sis membres de l’Observatori (es proposa Andorra, Xarxa, Sabadell, Universitat, 1 TV privada, 1 TV pública).

Conclusions
• Es demana una major implicació dels integrants de l’Observatori.
• Realitzar una enquesta presencial adreçada als aproximadament 100 centres d’arxius i televisions, amb la col·laboració de l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya i de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents.
• Fer una declaració conjunta en relació a la preservació del patrimoni audiovisual andorrà i català.
• Crear un espai conjunt a Internet mitjançant el canal de Youtube per donar visibilitat als arxius de les televisions locals i als continguts de l’Observatori.
• Cloure el disseny de les guies tècniques de l’Observatori i crear eines de recursos bàsics.
• Demanar la creació d’una comissió de treball especialista en documentació audiovisual en el marc de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental per poder establir els criteris per seleccionar la documentació audiovisual per a la seva preservació.

Accions a dur a terme i responsables d’executar-les.
1- Coordinació del canal Youtube. Donar accés a tots els membres de l’OPATL que ho sol•licitin. Posar per escrit una relació de continguts i un codi de bones pràctiques. Responsable: Pau Saavedra. Termini: 31 de març.
2- Creació d’un grup de documents audiovisuals a la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAAD). Creació de taules d’avaluació per als documents audiovisuals. Responsable: OPATL (impulsor CRDI). Termini: 31 de maig
3- Declaració conjunta sobre l’estat dels arxius audiovisuals. Redacció de la declaració conjunta sobre l’estat dels arxius audiovisuals. Comunicació a les institucions catalanes i andorranes competents. Responsable: OPATL (impulsor CRDI). Termini: 31 març
4- Realització de les guies per a ús freqüent. Redacció de les tres primeres guies. Responsables: Miquel Térmens, David González, Adela Pujolà, Cinta Pujal, Pau Saavedra. Termini: 31 de maig.
5- Realització d’un recurs esquemàtic per a la conservació dels documents audiovisuals amb pautes senzilles i informació gràfica. Responsables: David González, Adela Pujolà, Cinta Pujal, Pau Saavedra. Termini: 30 de juny.
6- Realització de l’enquesta. Es pot fer a través de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya o a través d’un conveni amb alguna universitat. La preparació de l’enquesta hauria de ser fruit del consens entre els membres de l’OPATL. Hi haurà un període de formació als enquestadors. Responsable: OPATL (contactes iniciats amb l’AAC-GD). Termini: ?

Publicat dins de Actes de les reunions

Comparteix:

Acta de la reunió de l’Observatori Permanent d’Arxius i Televisions Locals de 4 de novembre de 2013

Comentaris tancats a Acta de la reunió de l’Observatori Permanent d’Arxius i Televisions Locals de 4 de novembre de 2013
 • Lloc: Girona
 • Dia: 4 de novembre de 2013
 • Hora: de 10 h a 14.30 h
 • Assistents: 24 persones representant 16 organismes i institucions
 • Joan Boadas. Ajuntament de Girona. CRDI
 • David Iglésias. Ajuntament de Girona. CRDI
 • Pau Saavedra. Ajuntament de Girona. CRDI
 • Lluís-Esteve Casellas. Ajuntament de Girona. SGDAP
 • Roser Rodríguez. Arxiu Municipal de Granollers
 • Pepi Rafel. Televisió del Clot
 • Rudi van der Ploeg. Televisió del Clot
 • Joaquim Daban. Arxiu Municipal de Lloret
 • Jaume Camprubí Roca. ADAG de Granollers Audiovisuals
 • Joan Soler i Jiménez. Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya
 • Jordi Piqué Padró. Ajuntament de Tarragona. Servei d’Arxiu i Documentació Municipal
 • Marta Pérez. Ràdio i Televisió d’Andorra
 • Montse Serra. Ràdio i Televisió d’Andorra
 • Jordi Morgades Albiol. RTVVilafranca
 • Eduard Pons. Televisió de Girona
 • Adela Pujolà. Xarxa Audiovisual Local
 • Judit Aparicio. Xarxa Audiovisual Local
 • David González. Arxiu Històric de Sabadell
 • Joan Comasòlivas. Arxiu Històric de Sabadell
 • Teresa Cardellach. Arxiu Municipal de Terrassa
 • Susanna Vela. Arxiu Nacional d’Andorra
 • Miquel Térmens. Universitat de Barcelona
 • Sergi Alonso. Maquimpres
 • Àlex Quiles. Maquimpres

Presentació

Joan Boadas, director del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) dona la benvinguda als assistents a la 6a trobada anual de l’Observatori Permanent d’Arxius i Televisions Locals (en endavant OPATL). Joan Boadas parla de la creació de l’OPATL i de com entre els seus objectius està el de contribuir a la preservació d’un patrimoni audiovisual que és ingent a causa de la proliferació de televisions locals a Catalunya en els dues darreres dècades del segle passat. Recorda que segons les dades de l’última enquesta recollida aquest patrimoni s’estima en 140 mil hores i que una part d’aquest patrimoni està en risc de desaparèixer.

Joan Boadas també fa balanç dels compromisos adquirits per l’OPATl en la seva darrera trobada anual a Andorra la Vella i recorda que d’aquests compromisos no s’ha complert cap.

Susanna Vela, cap de l’Arxiu Nacional d’Andorra, posa en valor la feina realitzada per l’OPATL en els seus 5 anys de funcionament i reclama més optimisme per part de tots aquells que han col·laborat en aquesta iniciativa. D’altra banda confirma el compromís de l’ANA per seguir apostant per l’OPATL.

Joan Soler, president de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya es mostra convençut de la utilitat de l’OPATL i creu que ha de servir per donar l’alerta sobre la necessitat d’establir polítiques públiques en aquesta matèria.

A continuació cadascun dels assistents es presenta a si mateix.

Experiències i comunicacions

Miquel Térmens, professor de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona, fa la presentació “Indicacions per fer sostenible la preservació dels arxius audiovisuals”. En aquesta presentació Miquel Térmens analitza quins són els factors que han de tenir en compte els arxius audiovisuals a l’hora de planificar la seva estratègia de preservació digital i analitza les diferents opcions tecnològiques que existeixen en l’actualitat.

Sergi Alonso, representant de l’empresa Maquimpres, presenta el software de gestió documental Fotoware i les solucions Fotostation i Fotoweb, així com el mòdul de gestió de vídeo Viarchive i l’eina per a la millora de la imatge Colour-Science.

Jordi Piqué, cap del Servei d’Arxiu i Documentació Municipal de l’Ajuntament de Tarragona presenta l’experiència “La recuperació de la primera televisió municipal de Tarragona”. TVMT va ser la primera televisió local que va emetre a Tarragona i ho va fer durant les festes de Santa Tecla de l’any 1985 i l’any 1986. Jordi Piqué parla de com el el Servei d’Arxiu i Documentació Municipal va recuperar la documentació de la TVMT i presenta un audiovisual sobre aquesta aquesta experiència.

Debat

Pau Saavedra, tècnic d’arxius del CRDI dona a conèixer l’enquesta elaborada conjuntament amb David González, de l’Arxiu Històric de Sabadell, amb l’objectiu que sigui enviada a les televisions locals i als arxius de Catalunya i Andorra.

Joan Boadas proposa que l’OPATL faci una declaració sobre l’estat del patrimoni audiovisual de les televisions locals i que sigui enviada a la Subdirecció General d’Arxius de la Generalitat.

Adela Pujolà, documentalista de la Xarxa Audiovisual Local, parla de la necessitat de definir una estratègia per a l’OPATL i es qüestiona si aquest ha de ser només un fòrum d’intercanvi d’experiències i coneixements o si hauria d’anar més enllà i crear, per exemple, un repositori comú on emmagatzemar els arxius de vídeo digital de les televisions locals.

Joan Boadas replica que l’OPATL ha de servir per alertar l’Administració de la necessitat de vetllar per la preservació d’aquest patrimoni però no pot dur a terme determinades accions com la de crear un repositori comú.

Joan Soler creu que l’OPATL ha de ser un espai de denúncia i proposa crear un producte audiovisual on es posi de manifest el risc en què es troba aquest patrimoni.

Joan Boadas proposa la creació d’una plataforma comuna on fer difusió dels arxius de les televisions locals de Catalunya i Andorra a l’estil del portal Euscreen (Catscreen, Andscreen).

Pepi Rafel comenta que les televisions de districte de Barcelona i molt concretament la que ella dirigeix que és la Televisió del districte Clot-Sant Martí, es troba en un perill real de desaparèixer i fa una crida a l’OPATL perquè defensi la continuïtat d’aquestes televisions. Pepi Rafel es queixa de l’actitud dels responsables polítics.

Susanna Vela incideix en la feina realitzada per l’OPATL i parla de la necessitat d’acabar els documents iniciats pels diferents grups de treball sobre temes arxivístics com ara la valoració i selecció dels documents, la catalogació, la digitalització, etc.

Teresa Cardellach, de l’Arxiu Municipal de Terrassa i en representació també de Canal Terrassa TV, defensa l’existència de l’OPATL i argumenta que alguns dels documents que s’han elaborat han servit de base als treballadors de Canal Terrassa TV per dur a terme les tasques de preservació de l’arxiu de la televisió.

Joan Comasòlivas, director de l’Arxiu Històric de Sabadell, creu que és prioritari definir les necessitats dels arxius de les televisions locals per poder anar amb un informe a l’Administració i ser capaços d’identificar què és el que es pot perdre i quins mètodes es poden emprar per evitar-ho. Joan Comasòlivas parla també d’elaborar algun producte que sigui d’interès per als polítics.

Joan Boadas remarca que per a definir aquestes necessitats cal rebre abans els resultats de l’enquesta.

David González parla de la necessitat d’organitzar el corpus teòric que ha creat l’OPATL en els seus 5 anys de funcionament en una sèrie de documents que siguin fàcils de consultar.

Miquel Térmens s’ofereix per a realitzar les tasquests d’edició d’aquests documents.

Joan Soler diu que en el cas que es produeixi el tancament d’una televisió local i el seu arxiu audiovisual es vegi en risc de perdre’s, l’AAC assumirà el compromís d’actuar com a mitjancer i buscar una possible sortida que asseguri la preservació d’aquest arxiu.

Compromisos i acords

 • L’AAC i la XAL es comprometen a enviar als arxius i a les televisions locals l’enquesta elaborada per l’OPATL i a fer-ne el seguiment de la participació.
 • S’acorda valorar la possibilitat de fer una declaració conjunta en relació a la preservació del patrimoni videogràfic
 • S’acorda crear un espai conjunt a Internet, ja sigui mitjançant un canal de Youtube o una altra plataforma, per donar visibilitat als arxius de les televisions locals
 • S’acorda tancar els documents en procés de creació i crear algunes guies pràctiques que serveixin per al treball amb els arxius audiovisuals de les televisions locals
 • S’acorda valorar la possibilitat de desenvolupar una eina per avaluar la qualitat del vídeo digitalitzat
 • S’acorda valorar la possibilitat de crear un vídeo de denúncia que alerti del risc en que es troba aquesta documentació

S’estableix tanmateix la necessitat d’elaborar un calendari i definir els responsables de l’execució d’aquests acords.

 

Publicat dins de Actes de les reunions

Comparteix:

Conclusions 5a Trobada de l’OPATVL. Andorra 22/10/2012

Comentaris tancats a Conclusions 5a Trobada de l’OPATVL. Andorra 22/10/2012

OBSERVATORI PERMANENT D’ARXIUS I TELEVISIONS LOCALS
Acta de la reunió anyal. Andorra, 22 d’octubre del 2012

Programa
Data: 22 d’octubre del 2012
Horari: 9.30-14.30 h
Lloc: Sala 2 de l’edifici administratiu del Govern. C. Prat de la Creu. Andorra la Vella. Principat d’Andorra
Ordre del dia
9.30-9.45 h Benvinguda per part del Sr. Albert Esteve, ministre de Cultura.
9.45-10.00 h Presentació dels assistents.
Introdueix: Sra. Susanna Vela, cap de l’Àrea d’Arxius i Gestió de Documents.
10.00-10.30 h Balanç de les activitats realitzades des de la reunió anual de Girona (2011). Cas concret del “Taller de digitalització realitzat a TV Clot (01/06/2012)”. Noves propostes de formació.
Presenten: Sr. Joan Boadas, director del CRDI de Girona; Sra. Pepi Rafel, directora de la TV Clot-Sant Martí.
10.30-11.00 h Bases metodològiques per a un projecte de digitalització de cintes de vídeo analògic.
Presenta: Sr. Pau Saavedra, tècnic del CRDI.
11.00-11.15 h Pausa i cafè.
11.15-12.30 h Taula rodona. Els arxius de les televisions a debat. Què està passant amb els arxius de les televisions públiques?, i de les privades que deixen d’emetre, i de les públiques que són privatitzades? On va a parar tota aquesta informació/documentació? Quins usos se’n pot fer?, Com es poden conservar aquests documents i com s’hi pot accedir?.
Introdueix i modera: Sr. Marc Melillas, director general de la Xarxa Audiovisual Local.
Intervenen: Sr. Joan Antoni Jiménez, president de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya; Sra. Susanna Vela, cap de l’Àrea d’Arxius i Gestió de Documents; Sra. Ester Peralba, advocada especialitzada en propietat intel•lectual i industrial; Sr. Miquel Térmens, coordinador del màster en gestió de continguts digitals de la Facultat de Biblioteconomia de la UB.
12.30-13.00 h Debat.
13.00-13.45 h Presentació del portal europeu EUSCREEN.
Introdueix: Sr. Joan Boadas, director del CRDI de Girona.
Presenta: Sra. Alícia Conesa, cap del centre de documentació de TVC.
13.45-14.15 h Conclusions i propostes de treball per al període 2012-2013.
Coordina: Sr. Joan Antoni Jiménez, president de l’AAC.
14.30 h Dinar.

Desenvolupament i acords de la reunió
1.- Benvinguda per part del Sr. Albert Esteve, Ministre de Cultura.
El senyor Esteve va donar la benvinguda als assistents i va destacar la importància de conservar i preservar el patrimoni audiovisual per a les generacions futures així com el paper rellevant dels professionals dels arxius per dur a terme aquesta tasca complexa però necessària. Va recordar també que, en l’àmbit patrimonial, “la missió principal dels responsables de Cultura a qualsevol nivell institucional passa per buscar, analitzar, comprendre, preservar, conservar, restaurar i difondre” aquest material amb el criteri de responsabilitat com a “custodis per a les generacions futures del llegat històric dels nostres avantpassats”. Va agrair a tothom la seva participació i va encoratjar l’Observatori a seguir treballant.

2.- Presentació dels participants
Durant la presentació dels participants es van posar de manifest diferents problemàtiques i inquietuds com per exemple la gestió i utilització de les imatges de televisió que estan subjectes a drets compartits (exemple de TV del Clot i l’Ajuntament de Barcelona); es va mostrar la conveniència de conservar la documentació produïda per les televisions més enllà dels documents que es consideren “rellevants” o d’esdeveniments protocol•laris ja que aquests enregistraments poden esdevenir testimoni de la vida de les persones, d’un barri, d’una comunitat…; també es va explicar durant el torn de presentació com des de la Universitat s’està treballant i assessorant en matèria de digitalització de documentació, fet que pot aportar coneixement a alguns dels dubtes que es plantegen des de l’Observatori. Les TV locals disposen de molt material en suport digital que es va tractant en funció dels recursos de què disposa cada institució, però malgrat les diferències d’organització i recursos entre les institucions i els arxius que formem part de l’Observatori, hi ha objectius que són compartits i molt punts en comú que són els que fan que l’Observatori sigui una eina útil a la qual demanar i a la qual aportar i amb la qual actuar.
Es va aprofitar el torn de presentació per comunicar des de la Xarxa de Televisions Locals que en breu s’anirà més enllà de la televisió i s’incorporarà també la ràdio, i es demana que en l’Observatori es prengui en consideració el patrimoni sonor produït per les ràdios.

3.- Balanç de les activitats realitzades des de la reunió anual de Girona (2011).
Joan Boadas destaca com s’han realitzat la majoria dels acords de la reunió de Girona del 2011: com per exemple el document de Bases metodològiques per a la digitalització de documents analògics que David González, de l’Arxiu Històric de Terrassa, i Pau Saavedra, del CRDI, presenten en la sessió del 2012, o el document de síntesi de criteris per a la tria de documents elaborat per Marta Pérez, d’RTVA, i Margarita Ceña, de l’ANA, i ja publicat al bloc de l’Observatori. També s’ha realitzat durant el 2012 un taller sobre digitalització i edició de continguts a la TV del Clot del qual també es va publicar el resultat al bloc. Des de l’AAC s’han organitzat dos cursos de formació sobre el tractament de la documentació audiovisual en els arxius, impartits per Pau Saavedra, un a Girona i l’altre a Tarragona.
També s’ha destacat com al bloc s’han anat afegint diferents continguts i referències que poden ser d’utilitat per a la gestió dels arxius de televisió.
Ha quedat pendent l’elaboració d’un producte conjunt per a la commemoració del Dia mundial del patrimoni audiovisual, el 27 d’octubre.

4.- Presentació del document de ‘Bases metodològiques per a un projecte de digitalització de cintes de vídeo analògic’
La digitalització ha de ser un procediment assentat en unes bases metodològiques concretes i perfectament documentat, amb la finalitat de generar reproduccions digitals el més fidels possibles a l’original, així com per deixar constància de les possibles modificacions i alteracions mitjançant metadades. Per això és molt recomanable que cada organització dugui a terme la digitalització segons unes pautes definides a priori.
Un projecte de digitalització ha de comprendre totes les fases, des que el document és seleccionat per digitalitzar-lo fins a la fase de control i monitoratge.
El document presentat sota el títol Bases metodològiques per a un projecte de digitalització de cintes de vídeo analògic vol ser un punt de partida en el camí que ha de dur l’Observatori Permanent d’Arxius i Televisions Locals, per mediació dels seus membres, a elaborar una metodologia de treball per al desenvolupament de qualsevol projecte de digitalització de vídeo analògic.
El treball presentat és accessible al bloc http://blocstv.laxarxa.com/observatori/

5.- Taula rodona. Els arxius de les televisions, a debat
Es posa de manifest, a partir d’una enquesta elaborada per l’ICA en diferents arxius, que no existeix una estratègia clara en el moment d’invertir i prioritzar les diferents accions de digitalització i que no s’ha quantificat ni es quantifiquen els costos de la digitalització. També es posa de manifest la dificultat de valorar el patrimoni en aquest cas audiovisual produït per les televisions i per tant la manca de polítiques clarament definides pel que fa a la digitalització dels documents.
Des del punt de vista dels professionals dels arxius, es constata que, en molts casos, les televisions locals i, per extensió, les empreses i administracions encara no han posat en valor els seus arxius, i els han concedit un valor molt per sota del que realment haurien de tenir. Això sol ser així perquè encara no s’ha incorporat la cultura empresarial de considerar la informació –i els arxius i documents audiovisuals ho són– com un actiu de l’empresa. Pel que fa a la qüestió de les televisions que tanquen, es proposa que els seus arxius siguin dipositats en l’arxiu de proximitat a fi que pugui complementar i potenciar l’altre patrimoni local.
A nivell jurídic es va exposar, a partir de les diferents legislacions catalana i andorrana (Llei del patrimoni cultural i Llei de drets d’autor), quina és la situació i quins drets recauen o poden recaure sobre les produccions de televisió. Consideracions que cal preveure pel que fa a l’accés als documents i a l’explotació de les còpies: la propietat intel•lectual, els drets dels productors audiovisuals, els drets dels directors, de la música, els drets d’imatge… es remarca en el moment de fer i/o acceptar una compra, dipòsit, donació…. que és necessari acordar de forma clara les condicions d’ús dels documents objecte de dipòsits, vendes o cessions, i es proposa que aquestes llicències siguin formulades de la forma més àmplia possible.
A nivell tecnològic s’introdueix el concepte de sostenibilitat a mitjà i llarg termini, es proposa en les planificacions de preservació i magatzematge la sostenibilitat tècnica i econòmica, i es presenten diferents projectes europeus que mitjançant la creació de consorcis tècnics han centralitzat el tractament, la gestió i la conservació d’imatges audiovisuals. Es posa com a exemple els Països Baixos, on s’han agrupat: TV públiques, arxius nacionals i empreses privades per a la digitalització i la custòdia, sempre respectant els drets de cadascú. També es planteja la possibilitat que les entitats de l’administració ofereixin els seus equipaments com a serveis per a altres entitats.
En l’exemple de casos s’explica com s’ha gestionat la compra d’un fons i també la col•laboració amb una TV pública. Posant sobre la taula la necessitat de disposar de criteris objectius per valorar els documents, tenir en compte l’estat de conservació dels materials objecte de la venda, els drets econòmics i d’autor, la inversió necessària per fer-los accessibles, la valoració patrimonial… i que en tots els casos cal formalitzar l’acció i els compromisos adquirits entre ambdues parts.
Es conclou la taula rodona posant de manifest que caldria una estratègia conjunta de conservació, que de la mateixa manera que hi ha arxius específics de documents o filmografia caldria un arxiu de les televisions. L’Administració catalana no disposa d’una política pública establerta en relació amb el patrimoni audiovisual, en aquest cas, patrimoni produït per les televisions. Es desconeix completament l’estat del patrimoni televisiu. L’única informació disponible és la que de forma voluntària va realitzar l’OPATL l’any 2009, i per tant les respostes a les preguntes que es formulaven en la taula rodona serien:

La llei del patrimoni cultural compromet les institucions públiques a vetllar per la conservació del patrimoni audiovisual de caràcter públic, en el cas de les televisions privades cal determinar-ho.

6.- Presentació del portal EUSCRENN
L’EUscreen és un projecte d’àmbit europeu que té com a objectiu fomentar i facilitar l’exploració de la història de la televisió a Europa, facilitant l’accés a continguts audiovisuals seleccionats dels principals arxius europeus, enriquits i contextualitzats per un conjunt homogeni de metadades. I al mateix temps, generar una comunitat o network de bones pràctiques, no només entre els arxius audiovisuals, sinó també entre arxius i els seus usuaris, sobretot en l’entorn de la investigació acadèmica i la comunitat educativa. Hi ha uns 30.000 vídeos penjats, TVC hi ha participat amb 200 ítems.
També s’explica com la majoria d’accessos provenen del punt d’accés al patrimoni cultural europeu des del portal Europeana.

En el cas de TVC el fet d’haver participat en aquest projecte i disposar de documents ja digitalitzats amb les metadades descriptives traduïdes a l’anglès ha afavorit la participació en altres projectes com el portal que recull la memòria audiovisual dels pobles del Mediterrani Medmen impulsat des de l’INA (Fr), que és un projecte que aglutina testimonis audiovisuals de la Mediterrània.


7.- Acords i conclusions

• A partir del document de Bases metodològiques per a la digitalització de cintes de vídeo analògic, elaborar un manual de bones pràctiques per a la digitalització d’aquests documents. Les persones responsables del projecte són: David González, Pau Saavedra i Cinta Pujal. Es demana, però, l’aportació i la col•laboració de tots els participants.
• Reclamar a la Generalitat de Catalunya (ICIC, ICAA, Cultura, Presidència…) la definició d’una política clara en gestió de documents audiovisuals produïts per les ràdios i les televisions.
• Col•laborar en l’elaboració d’un producte conjunt per a la celebració del Dia mundial del patrimoni audiovisual del 2013.
• Estudiar la possibilitat d’actualitzar les dades de l’estadística inicial de l’OPATVL de l’any 2008 per tal de tenir una fotografia el més aproximada a la realitat del patrimoni audiovisual de les televisions locals.
• Continuar la realització de tallers pràctics. TVClot es predisposa a acollir activitats pràctiques. Es proposa que un cop avançat el Manual de bones pràctiques de digitalització es pugui fer un taller pràctic per avaluar la proposta.
• Animar i activar la utilització del bloc com a eina d’intercanvi d’informació.

NOTA: L’acta i la resta de presentacions completes les podeu consultar al bloc de l’Observatori

Publicat dins de Actes de les reunions, General

Comparteix:

Accedir al document en PDF

DESENVOLUPAMENT I ACORDS

1- Inici de la reunió. Discursos de salutació

Joan Boadas, director del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de l’Ajuntament de Girona, acull als assistents a la quarta reunió anual de l’Observatori Permanent d’Arxius i Televisions Locals (OPATL). Remarca el caràcter transversal i internacional de l’OPATL. Destaca que a Catalunya hi ha més de 133.000 hores d’enregistrament de televisió des dels anys 80 i que cal intensificar els esforços per a la seva conservació, atès que representa un patrimoni irrepetible, de contingut local però amb un interès que pot esdevenir global.

Marc Melillas, director de la Xarxa de Televisions Locals, constata que ha existit un dèficit pel que fa a les mesures que s’han pres al llarg del temps per a conservar els arxius de les televisions, però destaca l’oportunitat que ens ofereix la tecnologia per a la conservació i la gestió d’aquests materials.

La directora de l’Arxiu Nacional d’Andorra, Cinta Pujal, i el president de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Catalunya, Joan Antoni Jiménez, van remarcar també la voluntat de les seves institucions de continuar donant el màxim suport a l’Observatori, així com encoratjar als participants a difondre aquest espai de trobada i avançar en la definició de projectes de recuperació i preservació de documents audiovisuals de les televisions locals.

L’alcalde de Girona, Carles Puigdemont i Casamajó, dóna la benvinguda als assistents, els felicita per la iniciativa i els encoratja a treballar per a la conservació d’un patrimoni que ens identifica com a país.

2-  Activitats realitzades per commemorar el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual

L’Arxiu Nacional d’Andorra presenta diferents activitats realitzades amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual. Presenta també el vídeo realitzat el 2011 sobre el fons documental de la Societat Andorrana de Ciències, una entitat cultural sense ànim de lucre amb seu a Andorra i que té una activitat permanent des de principis dels anys 80.

Joan Boadas i Pau Saavedra (tècnic d’arxiu del CRDI) presenten les activitats dutes a terme pel CRDI conjuntament amb el Museu del Cinema. Es tracta d’un cartell que conté una cronologia dels mitjans audiovisuals: la fotografia, el cinema, el so, la televisió i el vídeo, i d’un recurs web que conté la mateixa cronologia ampliada, amb més contingut textual, però també gràfic i audiovisual. Joan Boadas destaca el fet que ambdós recursos estan en quatre idiomes la qual cosa permet que tinguin una difusió internacional.

3- Nou bloc de l’Observatori Permanent d’Arxius i Televisions Locals

Pau Saavedra presenta el nou bloc de l’OPATL, que pretén millorar l’activitat del grup amb un format més dinàmic i ordenat. Presenta els diversos continguts afegits al bloc i destaca que en el futur s’aniran penjant tots aquells recursos que es vagin treballant o que es considerin d’interès per al conjunt dels membres: recursos tecnològics, aplicacions informàtiques, documents de referència, etc.

Adela Pujolà, documentalista de la Xarxa de Televisions Locals (XTVL), afegeix que l’actual sistema permetrà a tots els usuaris incorporar documents, tant de text com d’imatge i vídeo, i que incorpora els canals Tiwtter i Facebook.

S’encoratja als participants de la reunió a aportar informació i compartir coneixement mitjançant el bloc.

Margarita Ceña, de l’Arxiu Nacional d’Andorra (ANA), presenta un dels documents del bloc, que conté els criteris bàsics consensuats entre la Ràdio i Televisió d’Andorra i l’ANA per a la tria i selecció de documents de televisió. Aquest document està disponible al bloc de l’OPATL i és una versió revisada i ampliada del presentat en l’anterior reunió a Andorra. Davant dels comentaris que és un document molt extens, Margarita Ceña respon que es tracta d’un document amb voluntat de ser exhaustiu, i que pot ser un instrument de partida per formular un document consensuat entre tots els membres.

També es posa sobre la taula que, davant la impossibilitat d’establir criteris clars i uniformes de tria i selecció, després d’un treball previ en cada institució, s’insti a la Comissió Nacional d’Avaluació i Tria de la Documentació a pronunciar-se sobre l’eliminació o no d’alguns documents de televisió.

4- Presentació del Grup de Treball dels Arxius Fotogràfics i Audiovisuals o PAAG (Photographic and Audiovidual Archives Group) del Consell Internacional d’Arxius (ICA)

David Iglésias (tècnic d’arxiu del CRDI) presenta el Grup d’Arxius Fotogràfics i Audiovisuals, recentment creat a l’ICA, i convida a l’OPATL a ser un element actiu que aporti informació i contingut a aquest nou grup que ha de ser un referent internacional en la matèria. Posa l’exemple d’alguns recursos penjats al web del PAAG, com el projecte SEPIADES per a la catalogació de fons fotogràfics, i posa de manifest la manca de documents similars per al tractament dels documents de televisió. Proposa la possibilitat de la crear guies pràctiques amb documents de síntesi, presentar casos d’estudi concrets, mostrar recursos que parteixin d’experiències reals, treballar en la realització d’un decàleg per a la conservació de fotografies i audiovisuals i, en definitiva, donar als documents de treball de l’OPATL una major visibilitat.

5- Presentació del document “Formats de vídeo per a la conservació a l’arxiu

Pau Saavedra i David González (Arxiu Històric de Sabadell) presenten el document “Formats de vídeo per a la conservació a l’arxiu” que es pot trobar en el bloc. Es tracta d’un document que fa una anàlisi dels formats de vídeo analògics que es poden trobar en un arxiu i recomana quina és la millor forma de conservar-los, i pel que fa als formats digitals (d’aplicació tant per a les còpies digitals de les cintes de vídeo com als documents digitals d’origen), el text recomana quin són els formats contenidors, còdecs i paràmetres que cal adoptar per a la conservació a l’arxiu d’aquests objectes digitals.

6.- Presentació del projecte desenvolupat a l’arxiu audiovisual de la Televisió del Clot

Rudy van der Ploeg i Pepi Rafel presenten el projecte de digitalització, emmagatzematge i tractament documental de l’arxiu audiovisual de la TV del Clot.

Pepi Rafel parla de l’evolució de la Televisió del Clot i dels problemes que ha hagut d’afrontar i explica com en l’actualitat es troben en un nou local, amb noves instal·lacions i convida tothom a visitar-les. També parla de la importància dels continguts de l’arxiu de la Televisió del Clot, que expliquen la història d’aquest gran districte de Barcelona.

Rudy van der Ploeg explica quina ha estat l’evolució de l’arxiu de la televisió del Clot. Incideix sobretot en la dificultat que li suposa digitalitzar i emmagatzemar la documentació, sobretot a causa de l’obsolescència dels aparells i l’elevat cost que suposa substituir-los. Després mostra com funciona el sistema d’arxiu i com dóna suport als redactors en la realització de nous continguts. L’arxiu de la TV del Clot compta actualment amb 15.000 registres que ocupen uns 12 TB de memòria. El gestor de continguts és un sistema anomenat Joomla. Els fitxers de vídeo digital en alta resolució s’emmagatzemen en un Raid en format Quicktime (MOV). Els fitxers en baixa resolució per a la consulta es troben en format Flash. Segons calcula en Rudy, deuen tenir digitalitzat al voltant d’un 40% de l’arxiu.

Rudy i Pepi expliquen que estan iniciant un projecte on ofereixen als particulars la possibilitat de digitalitzar els seus fons de pel·lícules, en vídeo o en Super8, a preus competitius i després posar-los en una web que en permeti l’accés, respectant en tot moment els drets d’autor.

7- Presentació del projecte Leonardo

David Iglésias explica el projecte europeu Leonardo d’intercanvi de coneixement, en el qual hi participa, com a representant català, el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI). David Iglésias explica que encara no estan decidits quins projectes concrets es podran dur a terme, però que un possible projecte estaria relacionat amb la digitalització d’arxius de televisió, i en aquest sentit, veu possible la participació de l’OPATL. Les formes de participació podrien ser variades, des de documents que serveixin com a referència de bones pràctiques o que recullin experiències concretes o estudis de cas, a la celebració de tallers, visites, etc.

8.- Debat, conclusions i acords

S’insisteix en que cal promoure l’activitat en el si de l’OPATL mitjançant encàrrecs determinats i responsables concrets.

S’insisteix en que, tot i que la funció dels arxius i de les televisions és diferent, existeixen molts punts de coincidència, i la necessitat de col·laboració i d’intercanvi d’informació és cabdal per a gestionar correctament els arxius audiovisuals.

S’obre el debat sobre què cal fer amb les cintes originals un cop digitalitzades, si eliminar-les o conservar-les, malgrat que se sap que el procés de deteriorament d’aquests suports és ràpid i irreversible. No s’arriba a cap conclusió en particular i s’accepta que no existeix prou debat ni coneixement encara per prendre una decisió en aquest sentit. No obstant, es recomana als membres de l’OPATL que s’iniciï un estudi en aquesta direcció.

S’acorda la realització d’un document de síntesi que resumeixi els punts clau del document presentat per Pau Saavedra i David González sobre les recomanacions de formats de vídeo per a la conservació a llarg termini. En el mateix sentit, també s’acorda l’elaboració d’un document de síntesi del document presentat per l’Arxiu Nacional d’Andorra i la Ràdio i Televisió d’Andorra sobre els criteris per a la tria i selecció dels documents.

Es proposa la possibilitat d’elaborar un producte audiovisual conjunt per celebrar el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual, amb la intenció que tingui una difusió internacional. Es suggereix que aquest producte audiovisual es podria estructurar en petits clips, de 3 minuts cadascun, que podrien presentar-se per separat i també junts, coincidint amb el 27 d’octubre, Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual. S’acorda fer una aproximació pressupostària, i que els participants de l’OPATL es comprometin a pensar en aquells documents de televisió més universals que custodien en els seus respectius arxius.

Es proposa la realització de tallers i jornades tècniques sobre temes d’interès per als professionals dels arxius audiovisuals i es proposa que l’organització es faci des de l’Associació d’Arxivers de Catalunya.

En la mateixa línia, es proposa que es realitzi un taller on, a més de la digitalització o altres continguts propis del treball en els arxius, també s’imparteixin matèries pròpies del treball en les televisions, com per exemple l’edició de vídeo.

Publicat dins de Actes de les reunions, General

Comparteix:

OBSERVATORI PERMANENT D’ARXIUS I TELEVISIONS LOCALS
Acta de la reunió anyal. Andorra, 10 de maig de 2010

Programa
Data: 10 de maig del 2010
Horari: 9.30-14.30h

Lloc: Sala 2 de l’edifici administratiu del Govern. C. Prat de la Creu. Andorra la Vella. Principat d’Andorra

Ordre del dia

 • 9,30-9,45h   Recepció de la Ministra de Cultura d’Andorra, Sra. Susanna Vela.
 • 9,45-10,00h  Presentació dels assistents. Introdueix: Cinta Pujal
 • 10,00-10,15h Balanç de les activitats realitzades des de la reunió anual de Girona (2009). Presenta: Pau Saavedra
 • 10,15-11,15h  Accions desenvolupades en el si de les comissions: Estandarització de formats. Debat i conclusions. Presenta: David Gonzàlez Introdueix i modera: Pau Saavedra
 • 11,15-11,30h  Pausa-cafè.
 • 11,30-12,15h  Accions desenvolupades en el si de les comissions: Criteris de tria i selecció. Debat i conclusions. Presenta: Adela Pujolà. Experiència: Margarita Ceña i Marta Pérez. Modera: Cinta Pujal
 • 12,15-13,00h  L’estat de la TDT a Catalunya, a càrrec de Gabriel Barragán (responsable d’Acció Local de la XAL). Presenta: Gabriel Barragán
 • 13,00-13,15h  Presentació de la Guia de bones pràctiques per a la creació d’un Observatori d’Arxius i Televisions Locals. Presenta: Joan Boadas
 • 13,15-14,15h  Proposta de temes a treballar i determinació de continguts per al període 2010-2011. Avançar en l’elaboració d’un Manual per a la gestió d’Arxius de Televisió Local. Coordina: Joan Antoni Giménez
 • 14,30h  Dinar

Assistents
Nom Cognom Organització Càrrec

 • Marc Andreu La Sexta Cap de documentació de GolT
 • Gabriel Barragán Xarxa Audiovisual Local Responsable d’Acció Local
 • Joan Boadas Centre de Recerca i Difusió de la Imatge  Cap del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona
 • Frederic  Cano  ETV-Llobregat TV President
 • Lluís  Casabella RTVA  Cap de continguts
 • Margarita Ceña Cosials Arxiu Nacional d’Andorra Tècnic d’arxius audiovisuals
 • Joan Comasòlivas Arxiu Històric de Sabadell Director
 • Jaume Dormuà TVM-MDTV Adjunt a la coordinació
 • Joan Font Consell andorrà de l’Audiovisual President
 • David González Ruiz Arxiu Històric de Sabadell Tècnic
 • Joan Anton Jiménez Associació d’Arxivers de Catalunya President
 • Jordi  Martí TV Ripollès Vicepresident
 • Jaume Munuera Arxiu de Matadepera Arxiu de Matadepera
 • Eduard Navarro TV Pirineus Director
 • Isabel  Pardo Arxiu Històric de Sabadell
 • Marta Pérez RTVA  Responsable de l’arxiu
 • Rudy van der Ploeg Televisió del Clot-Sant Martí Responsable arxiu i TV’IP
 • Cinta Pujal Arxiu Nacional d’Andorra Cap de l’Àrea d’Arxius i Documents
 • Adela Pujolà Xarxa Audiovisual Local Documentalista
 • Pepi Rafel Televisió del Clot-Sant Martí Directora TVClot-Sant Martí TLDBCN
 • Eva Ramírez Arxiu Nacional d’Andorra Tècnic de reprografia
 • Carles Rams La Sexta Responsable tècnic i d’explotació
 • Pau Saavedra Centre de Recerca i Difusió de la Imatge Tècnic d’arxius audiovisuals
 • Susanna Vela Govern d’Andorra Ministra d’Educació i Cultura

 Desenvolupament i acords de la reunió

 1.- Recepció per part de la Ministra d’Educació i Cultura del Govern d’Andorra, Sra. Susanna Vela.

La senyora Vela dóna la benvinguda als assistents a la jornada de treball, felicita tothom de l’OPATL per la feina feta i especialment per la publicació de la Guia de Bones pràctiques i encoratja els assistents a participar activament de tots els projectes i activitats que sorgeixin de l’Observatori entenent que és un espai de referència per als arxius i les televisions locals.

 2.- Presentació dels assistents.

La senyora Pujal, cap de l’Àrea d’Arxius i Gestió de Documents del Govern d’Andorra dóna la benvinguda als participants a la reunió, disculpa les absències i introdueix la presentació dels assistents.

3.-Balanç de les activitats realitzades des de la reunió anual de Girona (2009).

El senyor Pau Saavedra, tècnic d’arxius audiovisuals del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de l’Ajuntament de Girona, fa un balanç de les activitats realitzades per l’Observatori des de la seva creació fins a l’actualitat i a partir de les línies bàsiques de treball resumeix l’avançament dels compromisos adquirits en la reunió de Girona l’any 2009:

 • Treballar per a l’Elaboració de la Guia de bones pràctiques per a la creació d’un Observatori Permanent d’Arxius i Televisions Locals, aquest ha estat el principal objectiu assolit durant aquest any.
 • La realització d’un taller pràctic de digitalització no es va realitzar
 • En la realització de l’inventari del maquinari existent entre els membres de l’OPATL. És un projecte coordinat des de l’Arxiu Històric de Sabadell on s’ha centralitzant la informació que s’ha obtingut des de les diferents TV i arxius l’objectiu és incrementar la informació relacionada amb el parc tecnològic, existent ara per ara, entre les institucions que formem part de l’OPATL.
 • El finançament dels projectes continua sent un dels principals problemes, agreujats per la crisi. Les televisions i els arxius demanen recursos i solucions pràctiques i es proposa la necessitat de comptar amb les administracions públiques per fer-hi front.
 • A més a més, es recorda que les comissions han anat treballant en alguna de les línies acordades i que es presentaran a continuació.

Com a balanç general es conclou que cal mantenir la trobada anual però que cal activar les reunions dels grups de treball per afavorir l’establiment de propostes concretes tant a nivell tecnològic com de tractament documental i esdevenir un espai de referència.

 4.- Accions desenvolupades en el si de les comissions: Estandarització de formats.

 El senyor David González, tècnic de l’Arxiu Històric de Sabadell exposa a partir d’un treball seu de recerca, quins són els criteris a partir dels quals s’han d’analitzar els diferents formats de vídeo i audio digital, quins paràmetres cal tenir en compte en un projecte de digitalizació i quins són els formats estàndards recomanats per a la conservació en els arxius.

Durant el debat es van fer diverses intervencions sobre pràctiques que s’estan duent a terme en televisions i arxius atès el compromís de cada institució, s’està d’acord en què els arxius i les televisions han de poder funcionar amb garanties de conservació i reutilització d’aquest material. També es comenta la importància que té la implicació dels equips informàtics en aquesta activitat.

D’aquest treball presentat sorgeix un compromís per a la propera sessió, que és l’anàlisi per a l’establiment de propostes d’estàndards tecnològics.

 5.-Accions desenvolupades en el si de les comissions: Criteris de tria i selecció.

La senyora Adela Pujolà, documentalista de la XAL presenta una sèrie de recomanacions orientades a la conservació, tria i eliminació de la documentació audiovisual a partir de les  aportacions dels membres de la comissió i de les recomanacions de la FIAT, amb la voluntat de posar aquest document en comú i arribar a un consens perquè sigui fruit de l’OPATL. La presentació s’estructura en diferents parts, per una banda, tenint en compte, d’una banda,el valor patrimonial de la documentació i, de l’altra, el seu valor econòmic en funció del seu potencial de reutilització.

La senyora Marta Pérez, responsable de l’Arxiu de la TVA i la senyora Margarita Ceña, tècnica de la secció d’audiovisuals de l’Arxiu Nacional d’Andorra presenten un cas pràctic centrat en la documentació més antiga de la TVA i sobre la qual cal fer una tria i selecció  i decidir el tractament més adequat. Presenten com, en col•laboració, es farà una prova pilot per poder analitzar l’eficàcia de la proposta presentada per l’OPATL.

D’aquesta presentació sorgeix el compromís de consensuar un document sobre la tria i selecció d’ara a finals d’any i posar-lo a disposició del públic en el bloc de l’Observatori.

6.- L’estat de la TDT a Catalunya

El senyor Gabriel Barragán, director d’Acció Local de la XAL presenta el panorama televisiu de Catalunya a partir de la implantació de la TDT, tenint en compte les directrius de la comunitat europea, la nova llei catalana de l’audiovisual i les conseqüències derivades del desplegament de la llei.

Explica com a partir d’ara, i d’acord amb el que dictamina la Llei de l’Audiovisual, a les televisions privades se les ha atorgat una concessions  i les televisions públiques han hagut de constituir consorcis públics formats –en la seva majoria- per més d’un municipi, tot i que hi ha 4 consorcis unimunicipals. En la seva presentació reflexiona sobre les possibilitats d’uns i altres en iniciar aquest procés de canvi. Explica com la XAL, en tant que estructura pública de suport a la comunicació de proximitat creada per la Diputació de Barcelona, ha fet i està fent un treball intens i coordinat amb els sectors implicats a fi de poder ajudar-los en el procés de conversió d’analògic a digital. En aquest sentit, ja redactat –amb les aportacions de les televisions- un document on es recull la nova realitat de la comunicació de proximitat, oferint a les televisions adherides a la XAL tota una sèrie de serveis que els ajudin a reforçar els seus continguts, sempre respectant l’autonomia i independència de cadascuna de les teles. La XAL compta amb 50 televisions adherides (29 públiques i 21 privades). En aquesta línia de servei es va crear una pàgina web, amb accès restringit a les televisions de la XAL (www.xal.cat/tdt) on s’han “penjat” documents que ajudin a desenvolupar tot allò que preveu la llei (contracte programa, reglament d’organització, consell assessor i consultiu, empresa gestora…).

El Sr. Barragán planteja davant de l’Observatori el seu neguit davant la possibilitat de que es perdin els arxius d’imatges d’aquelles teles que han hagut de tancar en no tenir autorització per continuar emetent en TDT. Tanmateix s’acorda trametre a l’Observatori una relació actualitzada amb les televisions adherides a la XAL, així com també d’aquelles que ho ha estat i que –per motius diversos- han tancat o son a punt de fer-ho. D’aquesta presentació sorgeix el compromís d’actualitzar l’inventari de les televisions a Catalunya, a partir de la informació facilitada pel senyor Barragan i, com a Observatori, acostar-nos a aquestes televisions per conèixer l’estat dels arxius i oferir-los la possibilitat de participar en l’Observatori.

7.- Presentació de la Guia de bones pràctiques per a la creació d’un Observatori d’Arxius i Televisions Locals.

El senyor Joan Boadas, cap del servei de Gestió Documental, Arxiu i Publicacions de l’Ajuntament de Girona presenta la Guia de bones pràctiques… en totes les versions i explica com la Guia és un full de ruta del que emular els objectius, l’estructura organitzativa i operativa. Insisteix que és un projecte local però pensat en global, és una iniciativa que és exportable a altres tipus de projecte i informa que des del ICA ha estat molt ben valorat.

D’aquesta presentació es conclou millorar la comunicació de la publicació de la Guia. S’acorda que s’elaborarà un document en diversos idiomes i es treballarà en el contingut i l’estratègia de difusió per donar-lo a conèixer.

8.- Proposta de temes a treballar i determinació de continguts per al període 2010-2011. Avançar en l’elaboració d’un Manual per a la gestió d’Arxius de Televisió Local.

El senyor Joan Antoni Giménez, president de l’Associació d’Arxivers de Catalunya conclou la jornada recollint els compromisos adquirits durant les sessions de treball. Aquests compromisos de contingut pràctic i tècnic han de servir per anar dotant de contingut el Manual per a la gestió d’arxius de televisions locals i que fruit d’aquesta sessió són els següents: 

 • Activar les reunions de les comissions de treball per afavorir l’establiment de propostes concretes tant a nivell tecnològic com de tractament documental i esdevenir un espai de referència.
 • D’ara al setembre concretar l’establiment de propostes d’estàndards tecnològics per poder fer recomanacions i donar orientació concreta que pugui ser d’utilitat per als membres de l’Observatori.
 • D’ara al setembre consensuar un document sobre la tria i la selecció, per així, d’ara a finals d’any, poder-lo posar a disposició del públic mitjançant el bloc de l’Observatori. Hi treballaran l’ANA, ATV, XAL, CRDI i l’Arxiu Històric de Sabadell.
 • Actualitzar l’inventari de les televisions a Catalunya, a partir de la informació facilitada pel senyor Barragan i com a Observatori acostar-nos a aquestes televisions per conèixer l’estat dels arxius i oferir-los la possibilitat de participar en l’Observatori.
 • Millorar la comunicació de la Guia de bones pràctiques.
 • Fer una proposta de transformació i dinamització del bloc.
 • Es proposa recuperar la idea de fer un taller pràctic sobre digitalització de documents

 També es recorda que per una qüestió de visibilitat de les diferents institucions que custodiem patrimoni audiovisual seria oportú planificar accions conjuntes per al Dia internacional dels arxius audiovisuals que és el 27 d’octubre. Sorgeix la proposta de celebrar la reunió anual en aquesta data i també altres propostes particulars.

El President del Consell Andorrà de l’Audiovisual que assisteix a primera hora de la reunió, demana a través de l’Arxiu Nacional, que es facin constar els següents comentaris:

 • Necessitat de modificar el nom de l’Observatori Permanent d’Arxius i Televisions Locals per Observatori d’Arxius i Televisions.
 • Proposa obrir l’Observatori cap a França, a les zones catalanoparlants, aprofitant la seva experiència en el camp audiovisuals .
 • Proposa la possible creació d’un INASE (Institut Nacional de l’Audiovisual del Sud d’Europa) amb possible ubicació a Andorra.

Sense més es clou la sessió de treball a les 14.30h del dia 10 de maig del 2010.

Publicat dins de Actes de les reunions, Documents de gestió

Comparteix:

Programa
Data: 10 de maig del 2010
Horari: 9.30-14.30h
Lloc: Sala 2 de l’edifici administratiu del Govern. C. Prat de la Creu. Andorra la Vella. Principat d’Andorra

Ordre del dia
9,30-9,45h   Recepció de la Ministra de Cultura d’Andorra, Sra. Susanna Vela.
9,45-10,00h   Presentació dels assistents
10,00-10,15h   Balanç de les activitats realitzades des de la reunió anual de Girona (2009)
10,15-11,15h   Accions desenvolupades en el si de les comissions: Criteris de tria i selecció i Estandarització de formats
11,15-11,30h   Pausa-cafè
11,30-12,15h   Debat i conclusions
12,15-13,00h   L’estat de la TDT a Catalunya, a càrrec de Gabriel Barragán (responsable d’Acció Local de la XAL)
13,00-13,15h   Presentació de la Guia de bones pràctiques per a la creació d’un Observatori d’Arxius i Televisions Locals
13,15-14,15h   Proposta de temes a treballar i determinació de continguts per al període 2010-2011. Avançar en l’elaboració d’un Manual per a la gestió d’Arxius de Televisió Local
14,30h   Dinar al restaurant Racó d’en Josep.

Publicat dins de Documents de gestió

Comparteix:

 

P2009-ANA
7 de Abril 2009

Estimada Susana Vela,
Tengo el gusto de comunicarle que durante la reunión llevada a cabo en Montevideo del 10-11 de marzo, la Comisión del Programa del CIA decidió aprobar la propuesta “Guía de buenas prácticas para la implementación de un observatorio permanente de Archivos y televisiones locales que presentó de parte del Arxiu nacional d’ Andorra y de Cataluña.
la Comisión del Programa quedó muy impresionada con la calidad y la relevancia de su solicitud que contribuye a dar más relieve a los archivos audiovisuales en el CIA, y por esta razón ha decidido financiar su proyecto con 3400 euros. PCOM tiene mucho interés en la guía de buenas prácticas que piesa elaborar, y que se prodría proponer al Comité del CIA sobre los estándares y mejores prácticas.
la Comisión del Programa le ofrece su apoyo en la etapa de desarrollo del proyecto. La Sra. Marion Beyea (marion.beyea@gnb.ca, miembro de
PCOM y presidente del Comité del CIA sobre los estándares y mejores prácticas, ha sido asignada como su contacto PCOM para el proyecto y será su referente de contenido. Si tiene alguna pregunta sobre el proceso por favor contactar a Christine Martinez, directora ejecutiva del programa y secretaria de PCOM (martinez@ica.org). Dependiendo de los planes para el proyecto y los jalones, se le pedirá proveer uno o varios informes. El primero se deberá mandar para octubre para incluirse en el informe anual de PCOM para la Asamblea General. Se le pedirá que complete una evaluación que recibirá cuando esté en una etapa más avanzada en el desarrollo del proyecto.
Como proyecto CIA, formará parte del programa profesional y será incluido en el plan de acción de la organización bajo objetivo estratégico 3. La calidad y la reputación del programa profesional del CIA depende del éxito de los proyectos que reciben el apoyo de la Comisión del Programa y por tanto, depende de su compromiso y dedicación a alcanzar las metas asignadas al proyecto. Estoy seguro que el producto final de su proyecto será un gran beneficio a todos los miembros y que ayudará a promover el programa del CIA. No dude en contactar a Marion Beyea, Christine Martinez o a mi si necesita algún tipo de ayuda. Le deseo buena suerte con su proyecto.
Sinceramente,

Publicat dins de Documents de gestió

Comparteix:

Girona 11 de maig del 2009
Arxiu Municipal de Girona

Ordre del dia
10:00 – Benvinguda i presentació a càrrec de Joan Boadas , cap del Servei de Gestió Documental, Arxiu i Publicacions de l’Ajuntament de Girona.
10:15 – Comunicació de l’aprovació per part del Consell Internacional d’Arxius (CIA/ICA) de la subvenció per a la realització d’una “Guia de bones pràctiques per a la creació d’un Observatori permanent d’Arxius i Televisions Locals” per part de Susanna Vela, cap de l’Àrea d’Arxius del Govern d’Andorra.
10:30 – Presentació de l’experiència en el tractament arxivístic de la documentació audiovisual de l’Arxiu Municipal de Terrassa procedent de Canal Terrassa TV a càrrec de Teresa Cardellach, cap de l’Arxiu Municipal de Terrassa.
11:00 – Pausa cafè.
11:15 – Informes de l’activitat de l’Observatori:
– Treball en el si de les comissions a càrrec de Pau Saavedra, tècnic del CRDI.
– Proposta de requeriments per a l’adquisició d’un sistema de gestió de la documentació audiovisual a càrrec d’Adela Pujolà, cap de documentació de la XTVL
11:45 – Debat
13:30 – Dinar
15:00 – Propostes d’actuació i línies estratègiques a seguir. Resolucions:
– Elaboració de la “Guia de bones pràctiques per a la creació d’un Observatori permanent d’Arxius i Televisions Locals”.
– Requeriments per a l’adquisició d’un sistema de gestió de la documentació audiovisual
– Inventari del patrimoni audiovisual procedent de les televisions locals.
16:30 – Conclusions i cloenda.

Acta
A les 10.10 Joan Boadas acull i dóna la benvinguda als assistents.
A les 10.15 Susanna Vela presenta el projecte proposat al sí del Consell Internacional d’Arxius i es comunica l’atorgament de la subvenció de 3.450€ que ha de servir per a la traducció a l’anglès i al francès de la “Guia de bones pràctiques per a la creació d’un Observatori permanent d’Arxius i Televisions Locals”. Es tracta de posar negre sobre blanc la feina feta fins ara sobre la creació i organització de l’Observatori, per tal de què serveixi de model per a altres iniciatives semblants. Aquest tema es va reprendre a la tarda per concloure amb el repartiment de feines per a l’elaboració de la Guia.
A les 10.30 Teresa Cardellach va explicar l’experiència amb l’arxiu de Canal Terrassa TV. Va parlar de com la gestió d’un arxiu, passa en un primer moment per comprendre la lògica del fons que es diposita, l’elecció d’un programa que permeti sistematitzar la informació i la tria de la documentació. Per abordar aquesta primera fase van comptar amb 3 arxivers de l’arxiu històric, 1 arxiver de la televisió i 2 tècnics de televisió, eventualment i per la part més tècnica van comptar amb un tècnic d’imatge. El volum inicial transferit era de 15.000 unitats en vídeo i es va convertir, en realitat, en 3.500 unitats d’arxiu.

 1a fase. Criteris de tria i eliminacióØ
o Material adquirit o de producció aliena: eliminació
o Bruts emesos i còpies: eliminació
o Noticiaris, programació especial, emissió, còpies del directe, bruts no emesos: conservació
 2a fase. Sistematització i tractament de la documentacióØ digital

A partir d’aquesta presentació es va generar un debat sobre els criteris de selecció i es va concloure sobre la conveniència de què la Comissió de tractament tria i selecció organitzi un seminari per tal de consensuar, entre tots els professionals, els criteris de tria i selecció i els sotmeti a aprovació per part de l’observatori.

11.00 h Durant la pausa cafè va arribar l’alcaldessa de Girona, la senyora Anna Pagans, que va aprofitar l’inici de la segona sessió del matí per donar-nos la benvinguda.

11.30 h Pau Saavedra va explicar la feina feta per l’Observatori i les comissions durant aquest primer any d’existència de l’observatori, repassant de manera sumària, els grans blocs temàtics més treballats:
• Enquestes entre les televisions i els arxius
• Treball a les comissions
• Publicació de recursos al bloc
• Difusió internacional (subvenció del CIA/ICA)
Reunions, intercanvi d’experiències, visites

Pel que fa al treball a les comissions el va sistematitzar en blocs temàtics i va repassar aquells temes tractats:
• Identificació de materials (formats analògics i digitals)
• Anàlisi documental
• Selecció de documents
I els grans blocs temàtics que queda per tractar en el sí d eles comissions:
• Origen i història de les televisions locals o de proximitat a Catalunya i Andorra
• Conservació
• Accés
• Difusió i l’explotació comercial
• Propietat intel•lectual

11.45 h Adela Pujolà ens va explicar a partir de l’estudi fet per la XTVL quins són els requeriments necessaris per a l’adquisició d’un sistema de gestió de documentació audiovisual, tenint en compte la gestió integral dels documents: conservació, gestió de continguts, accés i difusió. Com a conclusió d’aquesta presentació i després d’un interessant debat es va acordar la necessitat d’avaluar els pros i els contres dels softwares presentats, així com fer una aposta per un projecte d’I+R+D, per desenvolupar un software a mida mitjançant una comanda específica a una empresa especialitzada. La XTVL estaria disposada a liderar aquest projecte que s’hauria de finançar mitjançant un Plan Avanza i amb el suport i recolzament de l’Observatori. Això no treu, però, que les iniciatives particulars es puguin continuar realitzant. BTV proposa en una mesura, menys ambiciosa, mirar d’adaptar i millorar algun dels productes que actualment ja estan al mercat. Entre tot, es convé que sigui quina sigui l’opció i vistes les diferents necessitats de tothom ha de ser un producte flexible, modular i escalable.

15.00h Resolucions i acords

1.-Per a l’elaboració de la “Guia de bones pràctiques per a la creació d’un Observatori d’Arxius i Televisions Locals”, es comprometen a treballar des del CRDI, l’Arxiu Nacional d’Andorra, l’Arxiu Municipal de Terrassa, BTV, l’Arxiu Municipal de Granollers, l’Associació d’Arxivers de Catalunya i la XTVL. El ritme i els terminis d’execució del projecte venen marcats per l’ICA i en aquest sentit sabem que al més d’octubre s’haurà de presentar un primer informe. Coordinaran el projecte el CRDI i l’Arxiu Nacional d’Andorra.

2.-Grup de treball per a l’estudi dels requeriments tècnics per a l’adquisició d’un sistema d’Arxius, a partir de la presentació feta per Adela Pujolà durant la sessió del matí. S’hi comprometen la XTVL, l’Arxiu Municipal de Terrassa, l’Arxiu Nacional d’Andorra, BTV, CRDI, TVClot, Arxiu Històric Sabadell. Coordina el projecte la Comissió tècnica de l’Observatori que ha d’establir un calendari de treball.

3.-Es reprèn la proposta de fer l’inventari del maquinari existent en les nostres instal·lacions, així com proposar empreses o tècnics que puguin reparar o reposar maquinària bàsicament analògica. Es comprometen a fer el recull d’informació des de l’Arxiu Històric de Sabadell.

4.-Es planteja la necessitat d’elaborar l’inventari del patrimoni de les televisions locals de Catalunya i Andorra a través del seguiment i l’elaboració d’una enquesta, es comenta d’altres serveis que estan en funcionament com el model “tape”. Des de TVClot es comprometen a buscar informació de les televisions d’àmbit local que han desaparegut.

5.-Es proposa la realització d’un taller pràctic de digitalització on es puguin conèixer diferents sistemes, programaris, formats, organització de les dades i de les metadades. El taller s’organitzaria en 3 sessions: 1a.- taller a TVClot 2a.- Visita a BTV 3a.- taller al CRDI. La 1a i 2a sessió es poden organitzar durant el mateix dia.

6.-S’insisteix en fomentar la utilització del blog com a eina de distribució de la informació i de treball.

7.-Des de l’Associació d’Arxivers demanarà una entrevista amb la directora de TVE a Catalunya per presentar-li l’Observatori i la feina que estem duent a terme.

A les 16.15 h es va cloure la sessió i ens vam emplaçar per al més de novembre a Terrassa en el marc de l’Infolocal.

Observatori d’Arxius i Televisions Locals

 

Publicat dins de Actes de les reunions, Documents de gestió

Comparteix:

Data: 11 de maig
Lloc: Arxiu Municipal de Girona. Placeta de l’Institut Vell, 1.

Ordre del dia:

10:00 – Benvinguda i presentació.
10:15 – Comunicació de l’aprovació per part del Consell Internacional d’Arxius (CIA/ICA) de la subvenció per a la realització d’una “Guia de bones pràctiques per a la creació d’un Observatori permanent d’Arxius i Televisions Locals”.
10:30 – Presentació de l’experiència en el tractament arxivístic de la documentació audiovisual de l’Arxiu Municipal de Terrassa procedent de Canal Terrassa TV.
11:00 – Pausa cafè.
11:15 – Informes de l’activitat de l’Observatori:
– Treball en el si de les comissions
– Proposta de requeriments per a l’adquisició d’un sistema de gestió de la documentació audiovisual
11:45 – Debat.
13:30 – Dinar
15:00 – Propostes d’actuació i línies estratègiques a seguir. Resolucions:
– Elaboració de la “Guia de bones pràctiques per a la creació d’un Observatori permanent d’Arxius i Televisions Locals”.
– Requeriments per a l’adquisició d’un sistema de gestió de la documentació audiovisual
– Inventari del patrimoni audiovisual procedent de les televisions locals.
16:30 – Conclusions i cloenda.

Publicat dins de Documents de gestió

Comparteix:

Comisión de Programa del ICA (PCOM): formulario de aplicación

1. Contacto
Nombre del postulante: Arxiu Nacional d’Andorra
Dirección: Prada Casadet 8-12. Andorra la Vella
País: Principat d’Andorra
Tel.: +376 802289
Nombre de contacto: Susana Vela
Dirección de e-mail del responsable del proyecto: svela_andorra.ad

Nombre del postulante: Centre de Recerca i Difusió de la Imatge
Dirección: Placeta Institut Vell, 1. 17004 Girona
País: Espanya
Tel.: +34 972221545
Nombre de contacto: Joan Boadas.
Dirección de e-mail del responsable del proyecto: jboadas@ajgirona.org

2. Ámbito del proyecto y relevancia
a. Título
Guía de buenas prácticas para la implantación de un Observatorio permanente de Archivos y Televisiones Locales.

b. Tema(s) del proyecto(s):
Las televisiones de ámbito local han generado en las últimas décadas un conjunto de documentación audiovisual que forma parte de nuestro patrimonio y es nuestra responsabilidad conservarlo. Gran parte de este patrimonio se encuentra en los archivos de las propias televisiones y otra parte importante en los archivos municipales, comarcales o nacionales, no siempre en las condiciones adecuadas para su conservación. Con el fin de asegurar la cooperación entre archivos y televisiones locales, cuatro instituciones procedentes de ambos ámbitos: el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de l’Ajuntament de Girona, l’Arxiu Nacional d’Andorra (ANA), la Xarxa Audiovisual Local (XAL) y la Asociació d’Arxivers de Catalunya (AAC), crearon y colaboran en el mantenimiento del Observatorio permanente de Archivos y Televisiones Locales, en el que participan un total de veinte instituciones y organismos, 11 televisiones de ámbito local y 9 archivos.
La elaboración de una guía de buenas prácticas para la implantación de un Observatorio de este tipo servirá para trasladar la experiencia, en este campo, a cualquier zona geográfica donde se den circunstancias similares.

c. ¿Qué actividades asumirá el proyecto?
Para llevar a cabo los objetivos que se propone el proyecto es necesario conocer cuál es el funcionamiento real de los archivos y televisiones locales en la gestión de la documentación audiovisual, y cuál debería ser su estado ideal atendiendo a las recomendaciones de los distintos foros internacionales y asociaciones profesionales. Para ello es necesario:
1. Informar sobre la existencia y contenidos del proyecto
2. Recabar información acerca del estado de la documentación audiovisual procedente de las televisiones locales custodiada en los archivos y en las propias televisiones a través de:
i. la realización de encuestas
ii. el fomento de la participación directa en las sesiones del Observatorio.
3. Conocer las tecnologías que permiten la gestión archivística de los documentos audiovisuales ya sea:
i. para la digitalización de los materiales analógicos
ii. para la gestión de los objetos digitales
4. Fomentar la colaboración entre las distintas instituciones
5. Promover la celebración de foros y debates para poner en común los conocimientos teóricos y técnicos que fomenten las buenas prácticas profesionales
6. Promover el conocimiento de los estándares internacionales

d. Manera en que el proyecto respalda los objetivos de la Dirección estratégica del ICA que fuera acordada en la Asamblea General de 2008
La realización de una guía de buenas prácticas para la implantación de un Observatorio permanente de Archivos y Televisiones Locales permitirá:
– Dar a conocer la importancia del patrimonio audiovisual procedente de las televisiones de ámbito local
– Fomentar el conocimiento y proporcionar las herramientas para el trabajo de los archiveros en el ámbito de la documentación audiovisual
– Concienciar de la necesidad de sumar esfuerzos en la preservación de unos materiales cuya fragilidad es manifiesta a causa de la rápida obsolescencia de los medios tecnológicos y la degradación de los soportes materiales
– Promover el uso de las nuevas tecnologías en la gestión de los documentos digitales
– Facilitar la colaboración entre los distintos agentes implicados en la producción y conservación del patrimonio audiovisual
– Establecer precedentes en el uso de principios metodológicos para la gestión de los archivos audiovisuales en un marco estandarizado

e. ¿Qué área(s) geográfica(s) o región(es) del ICA cubre el proyecto?
El Observatorio permanente de Archivos y Televisiones Locales nace como un proyecto de cooperación transnacional entre Catalunya y Andorra. La experiencia puede trasladarse a todas aquellas áreas geográficas en que se den las dos circunstancias siguientes:
– Que existan televisiones de ámbito local o de proximidad
– Que existan archivos que custodien materiales audiovisuales procedentes de las televisiones locales.

f. ¿Qué beneficios conllevará el proyecto a las organizaciones archivísticas o a quiénes están involucrados en la gestión de documentos y archivos en el área del proyecto?
El proyecto va destinado preferentemente a organizaciones pequeñas y medianas que en muchos casos no disponen de los recursos necesarios para asegurar la conservación de los materiales audiovisuales que se hallan en sus archivos. Esto puede ser debido a:
– el desconocimiento en el tratamiento técnico de dichos materiales
– el desconocimiento de las buenas prácticas profesionales en los archivos
– la falta de los medios físicos necesarios para la digitalización y almacenamiento de estos materiales

La implantación de un Observatorio permitirá a estas instituciones encontrar una respuesta adecuada a los interrogantes que se les plantean, ya sea a través de las sesiones de trabajo, de los debates, del web o de los informes y publicaciones que se deriven de la actividad del Observatorio.
Los resultados y conclusiones de los distintos grupos de trabajo son el resultado de la suma de los conocimientos y la investigación de todos los participantes, y pueden ser de aplicación a todos los archivos o televisiones de características similares.

g. Si no cubre el proyecto una zona geográfica específica ¿cuál es el blanco y qué beneficios le conllevará el proyecto?

El proyecto está enfocado a aquellas áreas en las que coexistan televisiones de ámbito local y archivos que gestionen documentación audiovisual procedente de éstas televisiones. No obstante, el proyecto puede ser útil en aquellas áreas en que exista otro tipo de producción audiovisual de un origen similar, como otros medios de comunicación locales, productoras de televisión, fondos y colecciones privadas o cualquier otro agente que genere documentación audiovisual y que esté fuera del ámbito de los archivos de las televisiones nacionales, de las filmotecas, de las grandes compañías productoras o de otros medios de difusión o de broadcast.

h. ¿Qué resultados concretos se pueden esperar de este proyecto?
La implantación del proyecto dará como resultado inmediato una mejora en la gestión de los documentos audiovisuales (y en concreto videográficos), presentes en los archivos, asegurando un mejor acceso y la conservación a largo plazo.
Otro aspecto importante es el efecto de reclamo que tiene para aquellas instituciones o particulares que poseen documentación audiovisual y la mantienen oculta porque desconocen qué hacer con ella.
Los resultados, además, se concretarán en:
– el establecimiento de metodologías de trabajo
– la aplicación de políticas de gestión y conservación basadas en el conocimiento práctico y la normativa existente
– el conocimiento actualizado de las novedades tecnológicas existentes en el mercado
– la formación de los archiveros en la gestión de materiales poco frecuentes en sus archivos

3. Gestión y factores de éxito del proyecto

a. ¿Existe plan del proyecto?
El plan general del proyecto se aprobó con la firma de un convenio de colaboración entre las instituciones fundacionales, el mes de marzo del año 2008, que suscribían la declaración de intenciones del Observatorio y que posteriormente se ha organizado en diferentes comisiones de trabajo para materializar los objetivos fundamentales del proyecto .

b. ¿Cuáles son los riesgos del éxito del proyecto y cómo los enfrentaría?
Los riesgos del proyecto se derivan de la posible dificultad de afrontar un análisis global de la realidad del patrimonio audiovisual generado por los medios locales si éste es realmente diverso.

c. ¿Cuál es su experiencia en gestión de proyectos?
X Considerable
Detalles:
El equipo formado por el Observatorio permanente de Archivos y Televisiones Locales está integrado por los responsables de las distintas instituciones que forman parte y por técnicos especializado de cada una de ellas.

d. ¿Cómo se asegurará que el proyecto es gestionado exitosamente?
El Observatorio permanente de Archivos y Televisiones se organiza en tres comisiones de trabajo que abarcan desde la dirección estratégica hasta los aspectos puramente técnicos. Las tres comisiones existentes son:
1- Comisión de estrategias de actuación, financiación y aspectos legales
2- Comisión de nuevas tecnologías y formatos digitales
3- Comisión de selección y tratamiento documental

Cada grupo de trabajo está liderado por un coordinador de comisión que es el responsable de establecer las prioridades acordadas en el seno de las reuniones y a la vez se encarga de velar por el cumplimiento del calendario.
Los coordinadores de las comisiones son profesionales de las entidades fundacionales del Observatorio con lo cual se garantiza la continuidad y el seguimiento del proyecto.

e. ¿Cómo propone informar a los miembros del ICA de los progresos del proyecto?
Las actas de las reuniones, los informes y demás documentos que se generen en el transcurso del proyecto serán expuestos en el blog del Observatorio http://blocstv.laxarxa.com/observatori/. Si el ICA lo cree conveniente podemos informar, mediante correo electrónico o en cualquier otro medio que el ICA disponga, de las actualizaciones que en este sentido se realicen en el blog.

f. Productos finales que logrará el proyecto. ¿Cómo se pondrán a disposición del ICA y sus miembros?
Este proyecto tiene como objetivo la realización de una guía de buenas prácticas para la implantación de un Observatorio permanente de Archivos y Televisiones Locales. Esta guía estará accesible en el bloc del Observatorio http://blocstv.laxarxa.com/observatori/ y estará a disposición del ICA en los medios que considere oportunos.

g. ¿Qué impacto espera de su proyecto y cómo lo medirá?El proyecto establecerá indicadores para la medición del impacto de la implantación del Observatorio en el área ya existente. Los resultados que se desprendan de ésta medición deberán ser valorados para determinar como pueden ser extrapolables a otras áreas geográficas.
Los resultados se obtendrán mediante:
– La realización de encuestas entre los archivos y televisiones locales
– La elaboración de un inventario del patrimonio audiovisual existente
– La elaboración de informes estadísticos del grado de participación en el Observatorio y del seguimiento de sus recomendaciones

En este sentido el Observatorio ya ha realizado encuestas y ha analizado los resultados aunque forma parte del proyecto determinar cuáles habrán de ser las preguntas definitivas y la forma de computar los resultados, así como establecer las prioridades de actuación.

4. Coste del proyecto
a. Coste total del proyecto
El presupuesto global de proyecto asciende a 23.000€ para cubrir gastos derivados de:
– las reuniones de las comisiones de trabajo
– la reunión anual
– el tratamiento de la información que se genere
– la elaboración de la guía de buenas prácticas
– las distintas traducciones y correcciones (castellano, francés e inglés)
– la difusión del proyecto
– el mantenimiento del blog
– la inversión de cada organismo en recursos humanos

b. Financiación proporcionada por el responsable del proyecto
Los responsables del proyecto financiarán el 85% del proyecto.

c. Financiación de otras fuentes

d. Financiación solicitada al ICA

i. ¿Cuál es el presupuesto?
La financiación solicitada al ICA es de 3.450€, un 15% del proyecto

ii. ¿Cómo será usada esta financiación?
La financiación será usada para la elaboración de la Guía y para su traducción al inglés y al francés.

5. Proyectos asociados

6. Rol del Consejo Internacional de Archivos, ICA
a. Si el ICA no puediese financiar el proyecto
¿Lo continuaría más lentamente? X

b. Si el ICA no pudiese financiar su proyecto, ¿desea que el PCOM le de su “refrendo”? (Las ventajas de los “refrendos” están descritas en la Guía para los aplicantes)
i. Sí X
ii. No

c. ¿Le gustaría que la Comisión del Programa (PCOM) le aconsejara sobre otras financiaciones posibles?
i. Sí X
ii. No

7. Estadísticas
a. ¿Dónde tuvo su primer conocimiento sobre el ICA?
Tres de las instituciones impulsoras del proyecto, l’Arxiu Nacional d’Andorra, l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Girona i l’Associació d’Arxivers de Catalunya son miembros del ICA.

b. ¿Dónde se enteró de la convocatoria de propuestas de proyectos?
En el web del ICA/CIA.

 

Publicat dins de Documents de gestió

Comparteix: